Levenstestament: Wie van de drie?

Wie van de drie regelt straks uw geldzaken?

Miep, de 88-jarige tante van Jeannette Terlaak, moest plotseling verhuizen. Haar verzorgingshuis werd gesloten. Samen met haar man zocht Jeannette een nieuwe woonruimte. Vanaf dat moment deed tante steeds vaker een beroep op haar nichtje. Totdat de bank om een volmacht vroeg…

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door ziekte of een ongeval niet meer in staat is zelf te handelen. Dit leidt geregeld tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie. ‘Zo ver hoeft het niet te komen’, zegt Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). ‘In een zogenoemd levenstestament kun je van te voren aangeven wie voor jou beslissingen neemt als je dit zelf niet meer kunt.’

Vertrouwenspersonen
Een van de eerste vragen bij het opstellen van een levenstestament is: ‘Wie vertrouw je en mag er straks namens jou beslissingen nemen? Wie je namens jou persoonlijke of medische beslissingen laat nemen of je bankzaken laat regelen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie’, legt Van Oostrom uit.

Rekening en verantwoording
‘Ervaring leert dat vragen over levenseinde, beheer van geld of verkoop van het huis confronterend kunnen zijn. Toch is het belangrijk dat mensen hier goed en tijdig over nadenken’, benadrukt Van Oostrom nogmaals. Inmiddels heeft Jeannette een volmacht. Haar tante heeft een levenstestament bij de notaris laten opstellen, waarin ze haar nicht heeft aangewezen als degene die haar mag vertegenwoordigen. Tweemaal per jaar moet Jeannette rekening en verantwoording afleggen aan de notaris. ‘Dan worden alle inkomsten en uitgaven boven een bepaald bedrag doorgenomen. Zo is het ook vastgelegd in het levenstestament én zo is het ook goed. Als meisje logeerde ik altijd bij mijn tante. Nu kan ik eindelijk iets voor haar terugdoen’, besluit Jeannette. ‘Dat geeft een goed gevoel.’

Bel of mail voor meer informatie over het levenstestament.

Aandeelhouder/bestuurder vertrekt

Wanneer u een BV hebt en een aandeelhouder/bestuurder wil het bedrijf verlaten, dan is – het zal u niet verbazen – zorgvuldig handelen vereist. Overleg met uw notaris en uw accountant is dan ook zeer aan te bevelen.

De vertrekkende aandeelhouder biedt de overige aandeelhouders zijn aandelen aan. De normale gang van zaken is dat het overdragen van de aandelen samenvalt met het officiële ontslag van de aandeelhouder als bestuurder. Daarbij wordt hem decharge verleend voor zijn bestuur.

Adder onder het gras
Onder dit laatste ‘gras’ schuilt een adder van behoorlijke afmetingen. Want wanneer de decharge hem zonder meer wordt verleend, kunt u zich lelijk in de vingers snijden wanneer later blijkt dat de aandeelhouder/bestuurder als bestuurder geld heeft onttrokken aan het bedrijf door de BV betalingen aan hem te laten doen. Hoe meer geld, des te dieper de wond uiteraard.

Weinig kans voor de rechter
Natuurlijk kunt u deze persoon voor de rechter dagen, maar daar maakt u weinig kans wanneer de financiële handel en wandel van de vertrokken bestuurder uit de boeken blijkt. Hij zal zich hiermee verweren en stellen dat de betalingen aan hem onder zijn decharge vallen. De rechter zal de betrokken bestuurder gelijk geven: de achtergebleven aandeelhouders hadden de boeken moeten (laten) onderzoeken.

  • Let op uw tellen wanneer een aandeelhouder/bestuurder vertrekt;
  • Overleg met zowel uw notaris als uw accountant is in deze situatie zeer aan te bevelen.

Bel of mail ons voor informatie op maat.

Veranderingen in de zorg: wat zijn de gevolgen?

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal andere wetten. De AWBZ was een volksverzekering voor bijzondere ziektekosten die niet onder de eigen zorgverzekering vallen. Voor mensen die nu of straks zorg nodig hebben – thuis of in een zorginstelling – brengt dit grote veranderingen met zich mee. Het is dan ook hoog tijd voor overleg met uw notaris.

Uw vermogen in box 3 verlagen
De AWBZ wordt vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Daarnaast bestaat een aantal overgangsregelingen. Cruciaal in het hele verhaal is voor u de eigen bijdrage, die (mede) wordt bepaald door het vermogen dat u hebt in box 3.

Het verlagen van dat vermogen is dan ook het overwegen zeker waard. U kunt dit vermogen op diverse manieren verlagen. Die manieren hebben elk hun eigen voorwaarden: het geheel is te gecompliceerd om hier uit de doeken te doen. Uw notaris weet er het fijne van.

Testament herzien
Daarnaast is het raadzaam bestaande testamenten te bekijken: vanwege alle veranderingen kan het verstandig zijn een en ander te herzien. Een goed testament anticipeert op omstandigheden die zich kunnen voordoen. U bent daarmee altijd beter af en dat geldt ook voor uw nabestaanden.

– Bespreek het verlagen van uw vermogen in box 3 met uw notaris;
– Hebt u nog geen testament: uw notaris licht graag de voordelen toe.

Bel of mail ons voor meer advies op maat.

Huwelijkse voorwaarden beperkt houdbaar

Vaak worden er vóór (of tijdens) het huwelijk huwelijksvoorwaarden opgesteld die op dat moment heel logisch en verstandig zijn. Maar de huwelijksvoorwaarden houden niet zonder meer de ontwikkelingen in uw leven bij.

Woning op uw naam
Zolang u samenleeft en u aan de afspraken houdt die u destijds bent overeengekomen in uw akte van huwelijkse voorwaarden, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Mocht u zich tijdens het huwelijk niet meer houden aan de afspraken of zijn de afspraken die u destijds heeft gemaakt inmiddels achtergehaald, dan is het goed mogelijk dat er bij een echtscheiding een discussie kan ontstaan over uw huwelijksvoorwaarden en de verdeling van uw goederen. Het komt geregeld voor dat de rechter beslist dat door bijvoorbeeld het niet nakomen van een verrekenbeding het totale vermogen van u en uw ex-partner verdeeld zal worden alsof er een gemeenschap van goederen heeft bestaan tussen de gewezen echtgenoten, met als het gevolg dat onder andere (de waarde van) uw woning verdeeld dient te worden met dan uw ex-partner.

Ontwikkelingen
Zoals gezegd houden de huwelijksvoorwaarden niet zonder meer de ontwikkelingen in uw leven bij. Het is dan ook verstandig van tijd tot tijd met uw notaris door te nemen of de voorwaarden nog stroken met de omstandigheden en (toekomstige) ontwikkelingen.

  • Huwelijkse voorwaarden kunnen heel verstandig zijn, maar zijn niet zonder meer onbeperkt houdbaar;
  • Neem uw huwelijkse voorwaarden van tijd tot tijd door met uw notaris.

Bel of mail ons voor meer advies op maat.

Het vergeten testament

Onlangs voerde ik een bespreking met een cliënt over zijn nalatenschap. Na wat vragen gesteld te hebben herinnerde hij zich dat hij in een ver verleden een testament heeft opgesteld bij een collega-notaris, waarvan hij echter geen afschrift meer heeft. Ook wist hij zich niet meer te herinneren bij welke notaris hij zijn testament toen heeft opgesteld. Ik vertelde hem dat de bepalingen in dit ‘vergeten’ testament nog steeds van kracht zullen zijn bij zijn overlijden.

Aangezien hij niet meer precies weet wat hij destijds heeft bepaald in zijn testament, heb ik hem aangeraden om een nieuw testament op te stellen, waarin hij al zijn voorgaande testamenten herroept en verder bepaalt wie hij tot zijn erfgenamen benoemt.

Wij bij Heemskerk & Feijen notarissen raden iedereen aan om zijn of haar testament eens in de zoveel tijd na te laten kijken door een (kandidaat-)notaris. Door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden kunnen namelijk de wensen verwoord in uw testament niet meer conform uw huidige wensen zijn.

U kunt natuurlijk met ons een afspraak maken om samen uw huidige testament eens te bekijken. Bel of mail ons voor een afspraak!